+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

PROJEKT ROZVOJ KULTURNÍHO POVĚDOMÍ: Zvyky a tradice v evropských zemích

Oz

„V průběhu školního roku 20/21 se uskutečnil projekt na téma Rozvoj kulturního povědomí. Hlavním cílem projektu bylo seznámení se se zvyky a tradicemi jiných evropských zemí, a uvědomění si, že odlišnost není překážka, ale naopak přínosem a příležitostí k poznávání a získávání bohatších vědomostí. Vedení k toleranci a respektu k odlišným kulturám bylo velkou součástí projektu, stejně tak jako soustředění se na pochopení geografických, historických a jazykových faktů a vývoje. Během mezipředmětové spolupráce pracovaly děti na přípravě prezentace jednotlivě zvolené země individuálně, kterou poté nasdílely s ostatními, a během které si osvojily a zdokonalily nejenom prezentační schopnosti v anglickém a českém jazyce, ale také sociální kompetence, kritické myšlení, zvídavost, diskuzi, aktivitu a samostatnost. Rozšíření zeměpisných i lingvistických znalostí se setkali s evidentním uplatněním.


PROJEKT JUSTICE V DEMOKRACII A TOTALITĚ – postavení člověka v demokratickém systému

Oz

Téma projektu vycházelo z průřezu předmětů občanské výchovy a dějepisu. Projekt podporoval občanské vzdělávání v demokratické kultuře.

Jeho cílem bylo porovnat lidská práva v demokratické a totalitní společnosti. Projekt byl členěn do několika bloků. V prvním se žáci seznámili se základy práva a s fungováním justice v demokratické společnosti. Dále jsme probírali fungování justice v totalitních režimech. Následovala filmová projekce zaměřená na osud Milady Horákové. Po dokumentárním filmu přišla na řadu diskuze o dané problematice. Ve druhém bloku našeho projektu jsme s žáky navštívili městský soud v Praze, kde jsme měli domluvenou exkurzi přímo se soudcem daného soudu. Žáci tak měli možnost zažít na vlastní kůži atmosféru historické soudní síně, doplněnou o poutavý komentář našeho průvodce. Nově nabyté vědomosti žáci uplatnili při vypracování pracovních listů, které byly pro projekt vytvořeny. V poslední části projektu jsme společně hodnotili předchozí bloky, diskutovali na téma lidských práv a lidské svobody.

Cílem projektové výuky bylo rozšířit povědomí žáků v oblasti práva a historie soudnictví. Aby na základě nových poznatků dokázali pochopit a vysvětlit rozdíly v soudních líčeních v demokracii a totalitě. Dílčím cílem bylo rozvinout u dětí komunikační a kooperativní schopnosti.


PROJEKT FAKE NEWS – dekódování dezinformací a hoaxů v mediích a na sociálních sítích

Oz

Projekt byl určen pro žáky 2. stupně naší školy. Zaměřili jsme se na problematiku fake news v dnešním světě. Důraz byl kladen na seznámení žáků s problematikou postfaktické doby.

Cílem projektu bylo vysvětlit žákům základní pojmy ze světa médií – společně jsme se zaměřili na tvorbu mediálních zpráv a jejich ověřování.  Dále pak na rozvoj  verbálních a komunikačních dovedností žáků, zejména při prezentaci jejich projektu. Forma skupinové práce pak rozvíjela mezilidské a sociální kompetence. Použité metody vedly děti k rozvoji kritického myšlení při sběru informací z medií a internetu.

Pedagog zastával v tomto projektu funkci moderátora. Výstupem pro všechny žáky byly vypracované pracovní listy. Ve druhé části bloku pak také vypracované postery na téma Tvorba mediální zprávy, které skupinky následně prezentovaly.

Dílčí část projektové výuky byla také zaměřena na zprávy, které lidé získávají prostřednictvím sociálních médií. Naší snahou bylo naučit žáky rozklíčovat zprávy na sociálních sítích, rozpoznat fake news a obecně naučit děti ověřovat informace.

Do projektu jsme také zařadili problematiku multikulturního aspektu medií v životě jedince, s cílem snížení rizika diskriminace a rasismu na sociálních sítích i v životě.