+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

Interkulturní vzdělávání zaměřené na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem

Oz

Cílem aktivity bylo přiblížení procesu, který zprostředkovává jednak uvědomění si poznání vlastního kulturního zakotvení, jednak porozumění odlišným kulturám, se kterými se děti a rodiče díky globalizaci v naší škole mají možnost setkat. Rodiče byli seznámeni jak s teoretickými a akademickými přístupy (jako jsou kulturní studia, koncept globalizace atd.), tak s praktickými aplikacemi daných znalostí, které následně nazýváme interkulturní kompetence. Výstupem a následným očekáváním pak byla schopnost účastníků jednat s lidmi pocházejícími z jiných kultur, a naopak schopnost žít na území s jinou převládající kulturou. Účastníci ze strany rodičů měli možnost osvojit si některé techniky pro lepší komunikaci a spolupráci se školou a s rodiči spolužáků. Rodiče si mohly vyzkoušet postupy a aktivity na začleňování děti s OMJ do školního prostředí. Přicházeli sami s návrhy, jak dlouhodobě kultivovat klima celé školy směrem k hodnotám vzájemného respektu, porozumění a pozitivního přijímání vícejazyčnosti. Odbornice vynaložily velké úsilí, aby byly pochopeny principy komunikace s rodiči a dětmi s OMJ. Je důležité pochopit, že tato komunikace často stojí dvojnásobné úsilí. Nedorozumění jsou pak způsobena jednak jazykovou bariérou, ale také odlišným očekáváním, případně jinými zkušenostmi a představami o tom, jak funguje škola nebo jaká je role rodičů. Odbornice pomocí komunikačních technik naučili rodiče, jak se vypořádat s jednotlivými situacemi, které v běžné i netradiční situace mohou ve vztahu se školou vznikat.


Globální a rozvojové vzdělávání (seznámení s technikami, praktické ukázky, za členění do výuky…)

Oz

Aktivita měla přispět k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadnit porozumění procesům, které tyto rozdíly a podobnosti ovlivnily a dále ovlivňují, a to hlavně na pozadí národností dětí, které do naší školy docházejí. Povědomí rodičovské veřejnosti bylo rozšířeno o dovednost vytváření hodnost a postojů tak, aby lidé v komunitě a škole byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních problémů s globálním přesahem. Účastníci odborného setkání byli vyzváni, aby navrhli různé lokální problémy, které jsou způsobeny interkulturním nepochopením a globálním přesahem problému. V diskusi se pak hledala řešení a možnosti přenesení řešení i do školního prostředí. Obě odbornice byly přínosem hlavně v otázce směřování skupiny k přijetí zodpovědnosti za vytváření atmosféry komunity a v řešení otázek nastolení důstojného života i přes kulturní a názorové rozdíly způsobené interkulturním nepochopením.